Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2005

Năm 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tiến hành song song xây dựng 2 báo cáo: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia – phần tổng quan và Báo cáo chuyên đề về Đa dạng sinh học.

PHẦN TỔNG QUAN
     Báo cáo chủ yếu đề cập đến các vấn đề môi trường nổi bật của năm 2004 và đầu năm 2005. Báo cáo Hiện trạng quốc gia được xây dựng trên cơ sở nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường và các khó khăn, thách thức trong thời điểm nước ta chuẩn bị thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2020, trở thành thành viên chính thức của WTO.
Nội dụng của bài báo cáo:
Danh sách những người tham gia biên soạn
Danh mục chữ viết tắt
Mục lục
Danh mục Hình
Danh mục Khung
Danh mục Bảng
Lời nói đầu
Chương I. Sức ép của kinh tế-xã hội lên môi trường
Chương II. Hiện trạng môi trường
II.1 Môi trường nước lục địa
II.2. Môi trường nước biển
II.3 Môi trường không khí
II.4. Môi trường đất
II.5. Đa dạng sinh học
II.6. Chất thải rắn
II.7. Tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường
Chương III. Ô nhiễm môi trường nước 3 lưu vực sông Đồng Nai-Sài Gòn, sông Cầu, sông Nhuệ- Đáy và ô nhiễm các làng nghề
Chương IV. Các hoạt động bảo vệ môi trường
Chương V. Các đáp ứng giải quyết vấn đề môi trường
Tài liệu tham khảo

CHUYÊN ĐỀ ĐA DẠNG SINH HỌC
ddsh

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2005- Chuyên đề đa dạng sinh học được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng trên cơ sở nhận thức được vai trò to lớn của ĐDSH cũng như ý thức được những mối đe dọa, những thách thức đang đặt ra cho công tác bảo tồn và phát triển ĐDSH ở nước ta vào thời điểm khi Việt Nam chuẩn bị bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010 và chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của WTO. Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng phân tích, đánh giá những thiếu sót, tồn tại của các hoạt động bảo tồn và phát triển ĐDSH trong thời gian qua.
Nội dung bài báo cáo:
Danh mục chữ viết tắt
Danh sách những người tham gia biên soạn
Mục lục
Danh mục bảng
Danh mục biểu đồ
Danh mục khung
Danh mục hình
Lời nói đầu
Chương I. Đa dạng sinh học Việt Nam – Đặc trưng và tầm quan trọng
Chương II. Một số tác động qua lại chính giữa kinh tế- xã hội, tự nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam
Chương III. Một số bức xúc về đa dạng sinh học ở Việt Nam và ảnh hưởng của chúng
Chương IV. Các thách thức và đáp ứng

 

Tin liên quan

NGẤT VÀ BẤT TỈNH

Đào Trang - Th12 21, 2016

NGẤT VÀ BẤT TỈNH Ngất: Là  hiện tượng mất ý thức trong chốc lát do hiện tượng máu chạy nên não tạm thời bị giảm. Mạch đập rất chậm rồi dần dần trở lại bình...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved