Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015
BCHTMTQG

Trong giai đoạn 2011-2015, mặc dù nền kinh tế nước ta đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ của suy thoái kinh tế thế giới, tuy nhiên các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội vẫn tiếp tục và gây nhiều sức ép lên môi trường.
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015, đánh giá tổng quan hiện trạng môi trường Việt Nam, từ hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, nguyên nhân, các nguồn tác động chính lên môi trường, diễn biến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và đa dạng sinh học. Báo cáo phân tích những tác động của ô nhiễm môi trường và những đáp ứng của công tấc quản lý, từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp cho giai đoạn tiếp theo
Nội dung bài báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Phát triển kinh tế-xã hôi và sức ép đối với môi trường
Chương II. Biến đổi khí hậu, thiên tai
Chương III. Phát sinh và xử lý chất thải rắn
Chương IV. Môi trường nước
Chương V. Môi trường không khí
Chương VI. Môi trường đất
Chương VII. Đa dạng sinh học
Chương VIII. Tác động của ô nhiễm môi trường
Chương IX. Quản lý môi trường
Chương X. Những thách thức môi trường và định hướng bảo vệ môi trường trong 5 năm tới
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Tin liên quan

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2007

Đào Trang - Th1 21, 2017

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2007 – MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường Quốc gia-Môi trường...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved