Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011 – CHẤT THẢI RẮN

bia1

Báo cáo môi trường quốc gia 2011- Chất thải rắn,  phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam: các đặc trưng chất thải rắn, phát sinh chất thải rắn hiện trạng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng chất thải rắn; đánh giá thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn hiệu quả cho những năm tới.
Nội dung bài báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Tổng quan phát triển kinh tế-xã hội và quản lý chất thải rắn tại Việt Nam
Chương II. Chất thải rắn ở đô thị
Chương III. Chất thải rắn nông nghiệp và nông thôn
Chương IV. Chất thải rắn công nghiệp
Chương V. Chât thải rắn y tế
Chương VI. Tác động của ô nhiễm môi trường do chất thải rắn
Chương VII. Quản lý chất thải rắn, hiện trạng, tồn tại và giải pháp
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Phụ lục

Tin liên quan

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2014

Đào Trang - Th1 21, 2017

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2014 – MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN Với khoảng 67% dân số cả nước, nông thôn Việt Nam đang trên đường đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved