Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012 – MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phàn thiết yếu của cuộc sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của dất nước, mặt khác nước cũng có thể gây tại họa cho con người và môi trường. Chất lượng nước các nguồn nước mặt ở Việt Nam đang suy giảm rõ rệt ở cả vùng đô thị và cả khu vực nông thôn.
Bài báo cáo môi trường quốc gia 2012 – môi trường nước mặt cung cấp một cách nhìn tổng quan về chất lượng nước mặt, đánh giá các nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ta trong thời gian qua cũng như đưa ra các khuyến nghị, giải pháp cho các vấn đề này trong thời gian tới.
Nội dung bài báo cáo:
Phần mở đầu
Chương I. Tổng quan về nước mặt Việt Nam
Chương II. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước mặt
Chương III. Diễn biến môi trường nước mặt
Chương IV. Tác động của môi trường nước mặt
Chương V. Quản lý môi trường nước mặt
Chương VI. Những tồn tại và giải pháp
Kết luận và Kiến nghị
Tài liệu tham khảo

Tin liên quan

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2005

Đào Trang - Th1 20, 2017

Năm 2005, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tiến hành song song xây dựng 2 báo cáo: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia – phần tổng quan và Báo cáo chuyên đề...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved