Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH

HOTLINE: Mr Tuấn Vũ: 0984.430.220

Căn cứ Điều 63, Luật khám chữa bệnh 40/2009/BYT: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”

Ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố cấp và Giấy phép hoạt động do Sở y tế tỉnh, thành phố cấp ra, thì cơ sở y tế cần có các loại giấy tờ về môi trường khác. Nếu không thực hiện đúng với các quy định theo Luật môi trường, các cơ sở y tế sẽ bị xử phạt hành chính cụ thể như sau:

Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ban hành ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

1. Cơ sở y tế, khám chữa bệnh vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường mà không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Căn cứ Khoản 4, Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP, Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có quy mô tương đương với trường hợp phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt.

–   Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.
–   Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật;
–   Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng

2. Cơ sở y tế, khám chữa bệnh vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường mà không có Kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ Khoản 2, Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP, Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có quy mô tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp quận, huyện xác nhận.

–   Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.
–   Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Căn cứ Khoản 3, Điều 11, NĐ 155/2016/NĐ-CP, Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có quy mô tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

–   Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.
–   Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, bụi thải đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng

3. Cơ sở y tế, khám chữa bệnh vi phạm các quy định về xả nước thải
     Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường:
–   Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).
–   Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:
   +   Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ);
+   Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m³/ngày (24 giờ);
     Xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại:

–   Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).
–   Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:
   +   Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m³/ngày (24 giờ);
+   Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m³/ngày (24 giờ);

4. Cơ sở y tế, khám chữa bệnh vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường về chất thải nguy hại

–   Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
     + Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
     + Kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại đã chuyển giao trong chứng từ chất thải nguy hại theo quy định;
     + Không báo cáo theo quy định với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại quá 06 tháng kể từ ngày phát sinh chất thải nguy hại trong trường hợp chưa tìm được chủ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phù hợp;
      + Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

–   Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây
      + Không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng; không lưu trữ báo cáo quản lý chất thải nguy hại và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động quản lý chất thải nguy hại theo quy định;
      + Không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

–   Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
     + Không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại theo quy định; không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến trên hệ thống thông tin của Tổng cục Môi trường hoặc thông qua thư điện tử khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền;
     + Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý chủ nguồn thải trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động phát sinh chất thải nguy hại.

–   Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại hoặc không đăng ký cấp lại chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định.

–   Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
    + Không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý theo quy định;
    + Không chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp để thu gom, xử lý theo quy định trong trường hợp chủ nguồn thải đã định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương không cho phép tiếp tục lưu giữ;
     + Không phân định, phân loại, xác định đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại để quản lý theo quy định; báo cáo không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại;
     + Không đóng gói, bảo quản chất thải nguy hại trong các bao bì, thiết bị lưu chứa phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định;
     + Không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

MR. Tuấn Vũ
Di Động : 0984.430.220
Email: tuanvu.envischool@gmail.com 

 

Tin liên quan

SƠ CỨU GÃY XƯƠNG

Đào Trang - Th12 21, 2016

SƠ CỨU GÃY XƯƠNG 1.Các nguyên nhân gây gãy xương: -Có thể do lực tác động trực tiếp : Ví dụ:  bị đánh mạnh, bị ngã, rơi từ trên cao. -Có thể do lực gián...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved