Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Luật

# Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 91/2015/QH13 24/11/2015 Quốc hội

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

2 100/2015/QH13 27/11/2015 Quốc hội

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

3 55/2014/QH13 23/6/2014 Quốc hội

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

4 45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

5 17/2012/QH13 5/6/2012 Quốc hội

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 2012

6 60/2010/QH12 17/11/2010 Quốc hội

LUẬT KHOÁNG SẢN 2010

7 57/2010/QH12 15/11/2010 Quốc hội

LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2010

8 20/2008/QH12 13/11/2008 Quốc hội

LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC 2008

9 38/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội

LUẬT GIÁO DỤC 2005

10 39/2005/QH11 14/06/2005 Quốc hội

LUẬT QUỐC PHÒNG 2005

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved