Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT CHO CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH (Dưới 50 giường)

HOTLINE: Mr. Tuấn Vũ  0984.430.220

Căn cứ Điều 63, Luật khám chữa bệnh 40/2009/BYT: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”
Các loại giấy phép và hồ sơ cần có cho một cơ sở y tế, khám chữa bệnh bao gồm:

STT

Loại hồ sơ

Cơ sở pháp lý

1

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Hoặc

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

NĐ 18/2015/NĐ-BTNMT

TT 27/2015/TT-BTNMT

2

NĐ 18/2015/NĐ-BTNMT

TT 26/2015/TT-BTNMT

3

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ

TT 43/2015/TT-BTNMT

4

Giấy phép xả thải vào nguồn nước

TT 27/2014/TT-BTNMT

5

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

TTLT 58/2015/TTLT-BTNMT

TT 36/2015/TT-BTNMT

1. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Đối với cơ sở chưa đi vào hoạt động)
Căn cứ theo:
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
+ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

“Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có quy mô dưới 50 giường bệnh là đối tượng nằm trong Phụ lục 5.1 của TT 27/2015/TT-BTNMT. Vì vậy chỉ cần là cơ sở y tế, khám chữa bệnh thì đều phải làm Kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động.”

2. ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
(Đối với cơ sở đã hoạt động trước ngày 01/04/2015)
Căn cứ theo:
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
+ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
+ Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản (sau đây gọi tắt là Thông tư 26/2015/TT-BTNMT);

Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có quy mô dưới 50 giường bệnh đã đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 chưa có một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường
+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
+ Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
+ Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường
(Phụ lục 1b, TT 26/2015/TT-BTNMT)
Các cơ sở y tế, khám chữa bệnh nói trên là đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
Căn cứ theo: Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tất cả các cơ sở y tế, khám chữa bệnh đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ với tần suất 1 lần/năm đối với cơ sở do UBND cấp quận, huyện xác nhận và 2 lần/năm đối với cơ sở thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

4. GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Căn cứ theo: Khoản 5, Điều 3, Thông tư 27/2014/BTNMT ngày 30/05/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

“Cơ sở y tế, khám chữa bệnh là đối tượng phải làm Giấy phép xả thải vào nguồn nước mặc dù quy mô xả thải dưới 5m3/ngày”.
Điều kiện để làm Giấy phép xả thải vào nguồn nước cần có Hệ thống xử lý nước thải.

5. SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
Căn cứ theo:
+ Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế.
+ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Theo mục 2, điều 23, TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT, các cơ sở y tế, khám chữa bệnh có trách nhiệm quản lý chất thải y tế bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý. Nếu cơ sở y tế, khám chữa bệnh không có khả năng xử lý chất thải nguy hại phải hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại.

Cơ sở y tế, khám chữa bệnh có lượng chất thải nguy hại trên 600 kg/năm thì cần lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại và Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế 1 lần/năm.

Đối với cơ sở y tế, khám chữa bệnh có lượng chất thải nguy hại dưới 600 kg/năm chỉ cần nộp Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế 1 lần/năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Ms. Trần Tuấn Vũ

Di Động : 0984.430.220

Email:tuanvu.envischool@gmail.com 

 

Tin liên quan

Những điều cần biết về sổ chủ nguồn thải CTNH

Đào Trang - Th1 12, 2017

Căn cứ pháp lý liên quan đến việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại – Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. – Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved