Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

HOTLINE: MS.YẾN 0961.410.914

I. Căn cứ pháp lý liên quan đến lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

+ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP);
+ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).

II. Đối tượng thực hiện:

Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường là những dự án chưa đi vào hoạt động và được quy định cụ thể tại phụ lục II ban kèm Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

III. Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

+ Khảo sát cơ sở, thu thập số liệu về quy mô dự án.
+ Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
+ Tham vấn ý kiến UBND nơi thực hiện dự án.
+ Xác định các nguồn gây ô nhiễm: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động…
+ Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án: giai đoạn thi công, xây dựng; giai đoạn vận hành,…
+ Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
+ Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
+ Tổng hợp, viết hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
+ Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước Hội đồng thẩm định.
+ Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
+ Lập kế hoạch quản lý môi trường và gởi đến UBND xã
+ Niêm yết kế hoạch quản lý môi trường tại UBND xã

IV. Hồ sơ đăng ký báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

a)  Một (01) văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
b)  Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 2.2 và 2.3 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
c)  Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được hội đồng thẩm định thông qua, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:
a)  Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung; 
b)  Báo cáo đánh giá tác động môi trường (được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào dưới từng trang báo cáo kể cả phụ lục, trừ trang bìa được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.
c)   Một (01) đĩa CD trên đó chứa một tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

V. Cơ quan thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường

Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này, thường là dự án có quy mô lớn hoặc dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, các bộ và cơ quan ngang Bộ.
Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.

IV. Thời hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường

Theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định  về thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường như sau:
+ Không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp dự án phức tạp, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc.
+ Không quá thời ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án thuộc thẩm quyền tổ chức thẩm định của UBND tỉnh. Đối với những dự án phức tạp, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.
+ Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

———————

Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu lập hoặc tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG ENVI-SCHOOL
Ms. Yến 0961.410.914
Email: vtyen.envischool@gmail.com

 

Tin liên quan

Những điều cần biết về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đào Trang - Th12 24, 2016

Tên thủ tục Thẩm quyền xác nhận Đối tượng thực hiện Thành phần hồ sơ nộp Thời điểm thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved