Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DTM

TÊN THỦ TỤC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP HỒ SƠ GỒM

THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt DTM;

Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt DTM thuộc phụ lục III Nghị định 18/2015/NĐCP, trừ các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (khác Bộ Tài nguyên và môi trường) tổ chức thẩm định, phê duyệt DTM cấp Bộ đó;

Bộ Quốc phòng, Bộ Công An tổ chức thẩm định, phê duyệt DTM dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Công An.

 

– Dự án công trình quan trọng quốc gia;

– Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử – văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

– Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ;

– Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề;

– Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung;

– Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn;

– Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường.

 (Cụ thể các dự án có trong danh mục phải thực hiện đánh giá tác động môi trường thuộc Phụ lục II NĐ 18/2015/NĐCP)

Ngoài ra, Báo cáo ĐTM phải lập lại trong các trường hợp:

a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

b) Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM;

c) Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

– 01 văn bản đề nghị thẩm định;

– 07 Báo cáo ĐTM (Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn 07, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng);

– 01 báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương.

Đối với trường hợp Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động cần thêm: 01 bản sao (photo không công chứng) quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn  bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.

Đối với trường hợp Dự án được phê duyệt Báo cáo ĐTM nhưng chưa đi vào vận hành phải lập lại Báo cáo ĐTM cần thêm: 1 bản sao (photo không công chứng) quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án trước đó.

Phụ lục kèm theo:

Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy đăng ký kinh doanh;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ giấy tờ khác có giá trị tương đương;

– Quyết định cho phép đầu tư/ Giấy tờ tương đương;

– Văn bản chấp thuận đấu nối nước thải;

– Bản vẽ hiện trạng, tổng thể, bố trí phân khu chức năng, thoát nước.

Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, cụ thể là sau khi có báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư hoặc tài liệu tương đương và trước khi dự án bắt đầu khởi công.

 

Tin liên quan

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN

Đào Trang - Th12 16, 2016

TÊN THỦ TỤC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP HỒ SƠ GỒM THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN – UBND cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved