Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Những điều cần biết về đăng ký quản lý CTNH

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

+ Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

+ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

02 Bộ hồ sơ đăng ký (cấp lần đầu Giấy phép) hành nghề QLCTNH được đóng quyển bao gồm Đơn đăng ký (mẫu tại phục lục số 16) kèm theo các hồ sơ, giấy tờ (theo mẫu tại phụ lục 17).

– Thời hạn giải quyết: tổng cộng 115 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường

– Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có):

Tổ chức cá nhân đăng ký hành nghề QL CTNH phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện về nhân lực, các điều kiện liên quan đến công tác quản lý và các điều kiện khác liên quan đến việc thành lập hoặc hợp tác với đại lý vận chuyển.

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ môi trường;

+ Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ;

+ Bước 3: Vận hành thử nghiệm xử lý CTNH (mẫu Kế hoạch vận hành thử nghiệm và Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xem tại phụ lục số 17, 18);

+ Bước 4: Đánh giá điều kiện hành nghề quản lý chất thải nguy hại và cấp phép cho tổ chức, cá nhân.

– Cách thức thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Chi cục Bảo vệ môi trường;

+ Đến thời gian hẹn, mang biên lai nhận hồ sơ đến nhận kết quả.

 

Tin liên quan

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH TỪ 50 GIƯỜNG TRỞ LÊN

Đào Trang - Th6 29, 2017

Hotline : 0909.0703.05 – 0977.331.232 – Ms. Hoa Ban 1. Cơ sở pháp lý: Căn cứ mục 8 phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy định các dự án xây dựng cơ...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved