Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Những điều cần biết về Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tên thủ tục

Thẩm quyền xác nhận

Đối tượng thực hiện

Thành phần hồ sơ nộp

Thời điểm thực hiện

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT. (Căn cứ Điều 32, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP;

– Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– Đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

(Căn cứ Điều 18, Nghị định 18/2015/NĐ-CP)

– 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

– 01 báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

(Căn cứ Điều 33 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

Phụ lục kèm theo:

– Giấy phép kinh doanh

–  Giấy phép đầu tư

– Hợp đồng thuê nhà

Chủ dự án, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy định tại điều 29 luật BVMT phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32  của luật BVMT năm 2014 xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tin liên quan

Những điều cần biết về Báo cáo quan trắc môi trường

Đào Trang - Th12 29, 2016

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ có vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh tế, sản xuất của các nhà máy, công ty, doanh nghiệp,… Chủ kinh doanh thực hiện định...

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved