Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Nghị định

# Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Chính phủ

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

2 119/2016/NĐ-CP 23/8/2016 Chính phủ

Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

3 60/2016/NĐ-CP 1/7/2016 Chính phủ

Nghị định về quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

4 37/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC

5 39/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

6 44/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Chính phủ

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

7 12/2016/NĐ-CP 19/2/2016 Bộ tài nguyên và môi trường

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

8 03/2015/NĐ-CP 1/6/2015 Chính phủ

Nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường

9 19/2015/NĐ-CP 14/2/2015 Chính phủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

10 18/2015/NĐ-CP 14/2/2015 Chính phủ

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved