Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Thông tư

# Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 24/2016/TT-BTNMT 09/09/2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội Vụ

Thông tư quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

2 20/2016/TT-BTNMT 25/8/2016 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

3 13 /2016/TT-BLĐTBXH 16/6/2016 Bộ Lao động Thương binh Xã hội

THÔNG TƯ Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

4 03/2016/TT-BTNMT 10/3/2016 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

5 35/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

6 38/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

7 27/2015/TT-BTNMT 29/5/2015 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

8 26/2015/TT-BTNMT 28/5/2015 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

9 27/2014/TT-BTNMT 30/5/2014 Bộ tài nguyên và môi trường

Thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

10 05/2012/TT-BLĐTBXH 30/3/2012 Bộ Lao động Thương binh Xã hội

THÔNG TƯ  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved