Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015 Trong giai đoạn 2011-2015, mặc dù nền kinh tế nước ta đã chịu những ảnh hưởng không nhỏ của suy thoái kinh tế thế giới, tuy nhiên các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội vẫn tiếp tục và gây nhiều sức ép
Xem chi tiết

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2014

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2014 – MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN Với khoảng 67% dân số cả nước, nông thôn Việt Nam đang trên đường đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển KT-XH của đất nước. Môi trường nông thôn đang chịu những sức ép ngay từ chính
Xem chi tiết

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2013

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2013 – MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Không khí là một thành phần môi trường quan trọng, có ý nghĩa cuộc sống còn để duy trì sự sống trên Trái đất. Sự thay đổi môi trường không khí sẽ tác động đến con người, các sinh vật và phát triển
Xem chi tiết

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2012 – MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phàn thiết yếu của cuộc sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của dất nước, mặt khác nước cũng có thể gây tại họa cho con người
Xem chi tiết

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011 – CHẤT THẢI RẮN Báo cáo môi trường quốc gia 2011- Chất thải rắn,  phân tích các vấn đề liên quan đến chất thải rắn của Việt Nam: các đặc trưng chất thải rắn, phát sinh chất thải rắn hiện trạng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved