Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH

HOTLINE: Mr Tuấn Vũ: 0984.430.220 Căn cứ Điều 63, Luật khám chữa bệnh 40/2009/BYT: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.” Ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở
Xem chi tiết
Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved