Tên: Kinh doanh

Điện thoại: 08. 6258. 9699

Tên: Kỹ thuật

Điện thoại: 08. 6258. 9699

27/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tin liên quan

QCVN 29:2010/BTNMT

Đào Trang - Th1 29, 2010

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image Owl Image
2016 Copyright © Envischool. All rights reserved